Souhlasíte s používáním Cookies?


vodni-banner-blastman.jpg

Vynikající výkon s maximální bezpečností

uvodni-stranka-web.png

Tryskání velkých dílů je náročný proces - a není zcela bez rizik. Díky speciálně navrženým tryskacím robotům lze tyto práce provádět rychleji, bezpečněji, hospodárněji a kvalitněji.


V oblasti technologií povrchových úprav musí mít ocelové součásti před lakováním nebo nanášením nátěrů určitou čistotu a definovaný profil povrchu, čehož se obvykle dosahuje tryskáním. Obdobně je tryskání převládajícím způsobem odstraňování zbytků z odlitků před dalším mechanickým opracováním. Ruční tryskání je velmi namáhavé a zdraví škodlivé, protože pracovníci jsou vystaveni vysoké fyzické zátěži, hluku a prachu - zejména v případě velkých celků, jako jsou jeřáby, kolejová vozidla a bloky motorů lodí. Doposud se automatické tryskání provádělo především pomocí tryskacích zařízení s metacími koly a tlakových tryskacích zařízení. Rozsah použití těchto technik tryskání je však omezen na jednoduché součásti určitého typu, velikosti a materiálu.

Víceosé průmyslové roboty s velkým pracovním rozsahem by sice byly podstatně vhodnější, ale jejich použití není praktické vzhledem k abrazivnímu prostředí, které tryskání představuje. Částice abraziva a prach tato zařízení poškozují a snižují jejich funkčnost i životnost. Kryty sice mohou poskytovat lepší ochranu, ale zároveň omezují pracovní rozsah stacionárních průmyslových robotů, takže součásti musí být v průběhu tryskání často přemisťovány. Na druhou stranu roboty speciálně vyvinuté pro tryskání splňují všechny požadavky na pracovní úlohy. V kombinaci s kabinou je lze použít i jako manipulátor pro tryskání velkých jednotlivých dílů nebo tvarově složitých obrobků.

Výhody tryskacích robotů

Tryskací roboty jsou výhodné především z důvodu zajištění vyšší bezpečnost práce. Obsluha pracuje pohodlně v řídicí kabině nebo velínu, kde je chráněna před nebezpečným prostředím tryskací komory. Stejně jako mnoho dnešních strojů a zařízení se i tryskací robot ovládá a řídí pomocí joysticků. Řídicí kabiny a velíny jsou dobře izolované, plně klimatizované a mírně přetlakové, aby se zabránilo pronikání hluku a prachu. Tryskací roboty mohou být portálové nebo nástěnné. Portálové roboty se pohybují podobně jako mostové jeřáby. To umožňuje robotickému rameni dosáhnout po celém vnějším povrchu obrobku a dokonce otryskávat vnitřní části obrobků. Například v železničním průmyslu může robotické rameno čistit interiér osobních vozů přes okna nebo interiér výsypných vozů přes průlezy na horní straně výsypného vozu.

Roboty s nástěnnou montáží lze používat společně s podvěsnými přepravními systémy nebo otočnými stoly. U podvěsných dopravníkových systémů se obvykle používají dva nástěnné roboty, jeden na každé stěně. Obrobek tak lze účinně otryskávat z obou stran. Jeden nástěnný robot může být používán společně s otočným stolem. Otočný stůl může fungovat také jako osa robota, takže robot řídí otáčení obrobku.

V případě sériové výroby provádí tryskací robot svou práci zcela automaticky. Automatický provoz vede ke konstantním a opakovatelným výsledkům čištění. Tryskací sekvence se velmi snadno programují pomocí procesu učení, kdy obsluha součást jednou očistí ručním ovládáním pomocí joysticků. Přitom se postupně zaznamenávají všechny pohyby a funkce systému a vytváří se program tryskání, který lze následně použít k čištění dalších stejných součástí. Pokud není možné provést jednorázové čištění součásti ručním ovládáním robota, lze programování provést také pomocí přenosného ručního panelu. V tomto případě se pohyby robota zaznamenávají postupem „z bodu do bodu“, který vytváří vysoce efektivní a přesné programy tryskání.

Off-line programování je ještě efektivnější, protože odpadá nutnost přerušit výrobu. Off-line programování, které se provádí na samostatném počítači, spočívá v zadání 3D dat součásti a tryskací komory do speciálního simulačního programu. Všechny pohyby robota jsou pak simulovány na počítači, kde může obsluha simulovat výsledek tryskání a kontrolovat případné kolize. Tato technika zároveň umožňuje optimalizovat čisticí procesy v režimu off-line z hlediska kvality a doby trvání, čímž se výrazně zvyšuje nákladová efektivita robotického tryskání.

Vysoce výkonné tryskání

Další velkou výhodou tryskacích robotů je jejich nevyčerpatelnost, a to i při vysokých výkonech. Vzhledem k silnému zpětnému rázu způsobenému paprskem abraziva vystupujícím z trysky nesmí být průměr trysky pro ruční tryskání při tlaku 6 až 7 bar větší než 10 až 12 mm. Moderní tryskací roboty naproti tomu zvládnou trysky o průměru až 19 mm při tlaku tryskání až 10 bar bez jakýchkoli omezení. To samo o sobě znamená, že jejich tryskací výkon je mnohonásobně vyšší než při ručním tryskání - a lze jej zvýšit přidáním druhé trysky na robotické rameno. Za jednoduchých podmínek lze dosáhnout tryskacího výkonu přes 200 m²/hod, zatímco průměrný pracovník nezvládne ani 15 m²/hod. Pro mnoho společností je také stále obtížnější najít pracovníky, kteří by byli ochotni vykonávat tak náročnou práci v daných nebezpečných podmínkách pracovního prostředí.

Rychlé a flexibilní čištění

V porovnání s jinými tryskacími zařízeními a metodami se tryskací roboty snadno přizpůsobí součástem různých tvarů a velikostí. Portálové roboty, které mají až 8 os, se mohou pohybovat po celé tryskací komoře a čistit místa, kam by se tryskací jednotky s metacími koly nedostaly, a která by proto musela být následně otryskána ručně. Roboti kromě tryskání provádějí i další úkoly. Mezi ně patří použití stlačeného vzduchu k odstranění abraziv a prachu z obrobku po tryskání. Díky tomu je obrobek dříve dostupný pro další opracování a tryskací komora se rychleji uvolní pro další součásti, čímž se dále zkrátí celkový cyklus zpracování.

Od počátku 80. let minulého století společnost Blastman Robotics využívá inovativní technické nápady a správný výběr materiálů k výrobě vysoce odolných robotů speciálně navržených pro automatické tryskání. Nejstarší systémy dodané společností Blastman Robotics, které jsou stále v provozu, fungují déle než 25 let. Abrazivní materiál se může lišit v závislosti na aplikaci: Použít lze vše, od ostrohranné ocelové drti s velkým zrnem až po silně prašný oxid hlinitý a granátový písek.

Vysoce univerzální

Tryskací roboty jsou nejúčinnějším prostředkem pro čištění velkých dílů a povrchů. Jejich použití je zvláště hospodárné v případech, kdy by ruční otryskávání bylo časově velmi náročné, a v případech, kdy se jedná o součásti, které by jinak vyžadovaly další následné ruční otryskávání. Příkladem takových aplikací je otryskávání osobních a nákladních vozů, protože tyto celky mají mnoho velkých a těžko přístupných povrchů. Čištění jejich vnitřních povrchů tryskáním lze provádět a dokončovat podle specifických požadavků vedením robotického ramene otvory vozu. Vzhledem k tomu, že se takové vozy obvykle vyrábějí v sériích, přináší automatizovaná funkce tryskacích robotů výrobcům další výhody. Společnost Blastman Robotics již dodala více než 100 plně automatických tryskacích robotů jen pro odvětví výroby železničních vozů.

Tryskací roboty jsou také vhodným prostředkem pro odstraňování aglomerovaného písku z odlitků, jako jsou náboje rotorů větrných turbín a motorových bloků lodních dieselových motorů. Takto odolné usazeniny se cíleně odstraňují směsí hrubé ocelové drti a broků při rychlosti nárazu abrazivního média až 200 m/s. Dalšími příklady použití tryskacích robotů jsou součásti z odvětví užitkových vozidel, jako jsou zemědělské, stavební a zemní stroje. Také jednotlivé díly nebo součásti s malým počtem kusů z odvětví stavebnictví nebo strojírenství, jako jsou segmenty mostů nebo skříně turbín, se dnes opracovávají pomocí tryskacích robotů s funkcí manipulátoru. Kromě toho lze tryskací roboty s kabinou vybavenou přímým řízením velmi flexibilně používat při opracování nejrůznějších produktů. Ideálně se hodí i pro řešení různých povrchů, které vznikají při údržbě a opravách použitých součástí.

BLASTMAN

Společnost Blastman Robotics má široké portfolio tryskacích robotů vhodných pro jednotlivé aplikace. V závislosti na počtu, tvaru a velikosti čištěných součástí se pohybují od jednoduchých čtyřosých samostatných tryskacích robotů až po asimilované osmiosé portálové modely, které dosáhnou do všech koutů tryskací komory. Každý robot společnosti Blastman je vyroben podle požadavků zákazníka. Základní model a princip činnosti různých modelů robotů zůstává stejný, ale například délka portálu se může pohybovat od 4 do 30 metrů. Velikost os závisí na velikosti obrobku a společnost Blastman vždy přihlíží k potřebám zákazníka, aby mohla poskytnout optimální řešení robotického tryskání.